Стратегия за развитие на ДГ „Валентина Терешкова“ 2020-2024 г.

Програмна система 2020-2021 г.

Правилник за дейността на ДГ 2020-2021 г.

Програма за превенция на ранно отпадане на децата в задължителна предучилищна възраст 2020-2021 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи 2020-2021 т.

Годишен план 2020-2021 г.

План за действие в изпълнение на Национална стратегия за повишаване и насърчаване на грамотността 2020-2021 г.

План за квалификация 2020-2021 г.

Мерки за повишаване на качеството на предоставяното образование 2020-2021 г.

Седмично разпределение на основни форми на педагогическо взаимодействие 2020-2021 г.

Дневен режим 2020-2021 г.

Стратегия за развитие на ДГ „Валентина Терешкова“ за 2016-2020 г.

Правилник за дейността на ДГ 2019-2020 г.

Програмна система на ДГ „Валентина Терешкова“ 2019-2020 г.

Правила за изграждане на ефективни комуникационни канали в ДГ „Валентина Терешкова“ 2019-2020 г.

Мерки за повишаване качеството на образование в ДГ „Валентина Терешкова“ 2019-2020 г.

Етичен кодекс на общността в ДГ „Валентина Терешкова“ 2019-2020 г.

Годишен план 2019-2020 г.

Инструкция за организация на дейността в условията на извънредна епидемична обстановка поради разпространение на COVID-19