Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата
Правомощия на обществения съвет
Правила за дейността на обществения съвет към ДГ „Валентина Терешкова“
Заповед за създаване на обществения съвет
Заповед за определяне на състава на обществения съвет