Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата

Правомощия на обществения съвет

Правила за дейността на обществения съвет към ДГ „Валентина Терешкова“

Заповед за създаване на обществения съвет

Заповед за определяне на състава на обществения съвет