Участие в национални програми:
– Национална програма – Помощ за пенсиониране
– Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания
– Национална програма – Оптимизиране на вътрешната структура на персонала
– Национална програма – Квалификация
– Национална програма – Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование
– Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020
– Държавен фонд земеделие – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“
– Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в Република България