Работа по проекти
– Проект, финансиран от ГД СФМОП на МОН – „Детето със СОП – личност, уважавана от възрастните и връстниците си”
– Проект, финансиран от ПУДООС към МОСВ, кампания „За чиста околна среда“ на тема: „Зелената стая за учене на открито – поредната стъпка в екологичното възпитание на децата“
– Проект във филиала в с.Ярджиловци, финансиран от ПУДООС към МОСВ, кампания „За чиста околна среда“ на тема: „Природата е над технологиите – еко-кът“
– Проект, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 на МОН „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
– Проект, финансиран от ПУДООС към МОСВ, кампания „За чиста околна среда“ на тема: „Слънцето ме кани навън да поиграя“
– Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – фаза 1 и 2“, финансиран от ОП НОИР