Участие в национални програми:

– Национална програма – Помощ за пенсиониране

– Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

– Национална програма – Оптимизиране на вътрешната структура на персонала

– Национална програма – Квалификация

– Национална програма – Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование

– Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020

– Държавен фонд земеделие – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

– Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в Република България

– Национална програма „Без свободен час“, модул „Без свободен час в ДГ“

– Национална програма „Нестле за по-здрави деца“

– Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“