Работа по проекти
– Проект, финансиран от ГД СФМОП на МОН – „Детето със СОП – личност, уважавана от възрастните и връстниците си”

– Проект, финансиран от ПУДООС към МОСВ, кампания „За чиста околна среда“ на тема: „Зелената стая за учене на открито – поредната стъпка в екологичното възпитание на децата“

– Проект във филиала в с.Ярджиловци, финансиран от ПУДООС към МОСВ, кампания „За чиста околна среда“ на тема: „Природата е над технологиите – еко-кът“

– Проект, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 на МОН „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

– Проект, финансиран от ПУДООС към МОСВ, кампания „За чиста околна среда“ на тема: „Слънцето ме кани навън да поиграя“

– Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – фаза 1 и 2“, финансиран от ОП НОИР

– Проект във филиала в село Ярджиловци, финансиран от ПУДООС към МОСВ, кампания „За чиста околна среда“ на тема: „Чиста природа – здрави деца“

– Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ

– Проект, финансиран от ПУДООС към МОСВ, кампания „За чиста околна среда“ на тема: „Обичам природата и аз участвам“

– Проект BG05M9ОP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

eTwining проект „SANATLA SPOR“

eTwining проект „STEAM FLOWERS TWINNING“

eTwining проект „WILL YOU PLAY WITH ME?“

eTwining проект „FOOD DETECTIVE“

eTwinning проект „EASTER CARDS EXCHANGE“

eTwinning проект „HANDMADE EASTER CARDS“

eTwinning проект „MOTHERS DAY“

eTwinning проект „MOTHER’S DAY“

eTwinning проект „MY FAMILY“

eTwinning CHILDHOOD – DREAM LAND