Работа по проекти
– Проект, финансиран от ГД СФМОП на МОН – „Детето със СОП – личност, уважавана от възрастните и връстниците си”

– Проект, финансиран от ПУДООС към МОСВ, кампания „За чиста околна среда“ на тема: „Зелената стая за учене на открито – поредната стъпка в екологичното възпитание на децата“

– Проект във филиала в с.Ярджиловци, финансиран от ПУДООС към МОСВ, кампания „За чиста околна среда“ на тема: „Природата е над технологиите – еко-кът“

– Проект, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 на МОН „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

– Проект, финансиран от ПУДООС към МОСВ, кампания „За чиста околна среда“ на тема: „Слънцето ме кани навън да поиграя“

– Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – фаза 1 и 2“, финансиран от ОП НОИР

– Проект във филиала в село Ярджиловци, финансиран от ПУДООС към МОСВ, кампания „За чиста околна среда“ на тема: „Чиста природа – здрави деца“

– Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ

– Проект, финансиран от ПУДООС към МОСВ, кампания „За чиста околна среда“ на тема: „Обичам природата и аз участвам“

– Проект BG05M9ОP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2