В ДГ „Валентина Терешкова“ се осъществява образователна дейност в съответствие с одобрените от МОН нормативни документи ЗПУО (линк), Наредба № 5/ 03.06.2016 г. за предучилищното образование (линк) и утвърдените от ПС Стратегия за развитие на ДГ (линк), Програмна система (линк) и Годишен план за дейността (линк) и се реализира учебен процес по следните образователни направления:

  • Български език и литература                  Образователни ресурси за дистанционна работа за първа група (линк)
  • Математика
  • Околен свят                                              Образователни ресурси за дистанционна работа за втора група (линк)
  • Изобразително изкуство                          Образователни ресурси за дистанционна работа за трета група (линк)
  • Музика                                                       Образователни ресурси за дистанционна работа за подготвителна група (линк)
  • Конструиране и технологии
  • Физическа култура                                    Образователни ресурси за дистанционна работа за смесена група (линк)

Образователен софтуер за деца на издателство „Изкуства“за първа група по образователни направления (линк)

В ДГ „Валентина Терешкова“ е осигурена образователна среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на психическото и физическото му здраве.