За ползване на детска ясла и детска градина родителите дължат месечна такса за яслената и целодневните групи в ДГ, а за групите на задължителна предучилищна подготовка за деца на 5 и 6 години дневна такса за храна, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Перник, Реш.N 876/14.06.2018 г. на Общински съвет Перник: Прочети

Начислената такса може да бъде заплатена по следните начини:

– В брой в счетоводството на детската градина;

– През POS терминал с банкова карта в счетоводството на детската градина;

– Чрез програмата за начисляване и заплащане на такси www.roditel.eu: Прочети

Плащане на такси он-лайн

– По банков път по сметката на ДГ „Валентина Терешкова“ IBAN: BG82CECB979031B5645400, BIC: CECBBGSF Банка: ЦКБ АД Клон Перник

– По банков път по сметката на детската градина през касите на EASYPAY