Закон за предучилищното и училищно образование

Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

Наредба 3 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Перник

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Перник, Реш.N 876/14.06.2018 г. на Общински съвет Перник