Правилник за дейноста на детската градина

Модел за работа със семействата и децата

Стратегия за развитие

Годишен план за дейността на ДГ

Годишен план за дейността на Екип по БД

Пправила за безопасност на децата в кампютърната мрежа и интернет

Програмна система

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДГ

МЕРКИ за внасяне на подобрения за повишаване но качеството на образованието в детската градина за учебната 2022/2023г.

ПРОГРАМА  За превенция на ранно отпадане на деца от образователната система в ДГ

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА И ИНТЕРНЕТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА за учебната 2022/2023г.

МОДЕЛ ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВАТА И ДЕЦАТА В ПЕРИОДА НА АДАПТАЦИЯ ОТ СЕМЕЙНА СРЕДА КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА за учебната 2022/2023г.

ГОДИШЕН ПЛАН за дейноста на Екип по БДП в ДГ за учебната 2022/2023г.

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ДГ 2022/2023г.

Стратегия за развитие на ДГ „Валентина Терешкова“ 2020-2024 г.План за действие

Програмна система 2020-2021 г.

Правилник за дейността на ДГ 2020-2021 г.

Програма за превенция на ранно отпадане на децата в задължителна предучилищна възраст 2020-2021 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи 2020-2021 т.

Годишен план 2020-2021 г.

План за действие в изпълнение на Национална стратегия за повишаване и насърчаване на грамотността 2020-2021 г.

План за квалификация 2020-2021 г.

Мерки за повишаване на качеството на предоставяното образование 2020-2021 г.

Седмично разпределение на основни форми на педагогическо взаимодействие 2020-2021 г.

Дневен режим 2020-2021 г.

Стратегия за развитие на ДГ „Валентина Терешкова“ за 2016-2020 г.

Правилник за дейността на ДГ 2019-2020 г.

Програмна система на ДГ „Валентина Терешкова“ 2019-2020 г.

Правила за изграждане на ефективни комуникационни канали в ДГ „Валентина Терешкова“ 2019-2020 г.

Мерки за повишаване качеството на образование в ДГ „Валентина Терешкова“ 2019-2020 г.

Етичен кодекс на общността в ДГ „Валентина Терешкова“ 2019-2020 г.

Годишен план 2019-2020 г.

Инструкция за организация на дейността в условията на извънредна епидемична обстановка поради разпространение на COVID-19