Дейности и обучения, насочени към повишаване професионалната компетентност на педагогическите и непедагогическите специалисти и утвърждаване на отговорността и авторитета им в обществото

Дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват в съответствие с изискванията на ЗПУО и Наредба №15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. За всяка учебна година се изготвя План за квалификационна дейност, като част от Годишния план в съответствие със Стратегията за развитие на ДГ; установените потребности на педагогическите специалисти; резултатите от атестирането; финансовите средства в бюджета на ДГ; правилата за организирането и провеждането на вътрешноинституционална квалификация-съгласувани с ПС и утвърдени от директора и възможностите за участие в международни и национални програми.

2023/2024 учебна година: (линк)

2022/2023 учебна година: (линк)

24.03.2023 г. Тема: „Екранните деца“, лектор Елена Петрова – терапевт (линк със снимки)

29.04.2023 г. Тема: „Актуални тенденции и предизвикателства при обучението на деца и учениците по БДП“, лектор: доктор Галина Хайдар (линк със снимки) (линк със снимки)

13.05.2023 г. Тема: „Умения за работа в екип и лидерство на екип в образователната институция“, лектор проф. д-р Янка Тоцева (линк със снимки)