В ДГ „Валентина Терешкова“ се осъществява образователна дейност в съответствие с одобрените от МОН нормативни документи ЗПУО (линк), Наредба № 5/ 03.06.2016 г. за предучилищното образование (линк) и утвърдените от ПС Стратегия за развитие на ДГ (линк), Програмна система (линк) и Годишен план за дейността (линк) и се реализира учебен процес по следните образователни направления:

  • Български език и литература                  Образователни ресурси за дистанционна работа за първа група (линк)
  • Математика
  • Околен свят                                              Образователни ресурси за дистанционна работа за втора група (линк)
  • Изобразително изкуство                          Образователни ресурси за дистанционна работа за трета група (линк)
  • Музика                                                       Образователни ресурси за дистанционна работа за подготвителна група (линк)
  • Конструиране и технологии
  • Физическа култура                                    Образователни ресурси за дистанционна работа за смесена група (линк)
  • Модул БДП                                                Образователни ресурси за БДП (линк)

Образователен софтуер за деца на издателство „Изкуства“за първа група по образователни направления (линк)
Образователен софтуер за деца на издателство „Изкуства“за трета група по образователни направления (линк)
Образователен софтуер на издателство „Изкуства“ за ПГ „Мечо Пух“ и филиал Група „Слънце“ (линк)

В ДГ „Валентина Терешкова“ е осигурена образователна среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на психическото и физическото му здраве.